کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفی از ابتدای شروع پروسه ی تولید محصولات و بعد از تحویل شمش های طلا با عیار ۹۹۹/۹ به واحد تخصصی تولید شمش نسبت به عیارسنجی مجدد طلای ورودی به سیستم اقدام و پس از تأیید عیار، عملیات ساخت مصنوعات آغاز می-گردد، این واحد به صورت موردی از هر مرحله  از کار مجدداً نمونه برداری و نسبت به عیارسنجی و تأیید مجدد آن اقدام نموده و بعد از پایان عملیات تولید ضمن رویت محصول و تطابق با استانداردهای مورد نظر نسبت به وزن کشی آن اقدام و کالاهای تأیید شده به واحد بسته بندی ارسال و مابقی به واحد ذوب ارجاع می شود. واحد کنترل کیفی به تمام مراحل بسته بندی نظارت تا ضمن رعایت کلیه ی پارامترهای امنیتی، بسته بندی از نظر ظاهری هم مورد تأیید قرار  گیرد. پس از طی کلیه این مراحل کالاهای تولیدی، قابل تحویل به انبار محصول می باشد.