آزمایشگاه

نـظر به خط مـشی شرکت مبنی بر تـضمین کیفـیت و خلوص فلزات گران بها، مطـابق با اسـتانـدارد های مـلی و جهـانی و ضرورت انـجام تحقـیق و توسـعه در زمیـنه افـزایـش ریکـاوری فـلزات گـران بهـا و همچنین استفاده از آخرین روش های اندازه گیری خلوص فلزات گرانبها در کلیه شمش ها و آلیاژهای فلزی و کنسانتره فـلزات گـرانبـها ،این شرکت با همکاری آزمایشگاه آکرودیته عـیارسنـجی فـلزات گرانبها و کانسنگ معـدنی گـروه زرمـــهر نسبت به راه انـدازی آزمـایشگـاه بسـیار مدرن با بالاترین امکانات و تجهیزات مورد نیاز اقدام نموده است کـه این واحد در کنار انجام وظایف مشخص شـده، وظیفه تطابق کیفیت کلیه محصولات با استانداردهای جهانی ISO/IE17025:2005 و به روش معتبر Fire Assay Atomic Absorption Spectrophotometer را نیز انجام می دهد.
ضمنا این شرکت موفق به اخذ نشان استاندارد ایران برای شمش های خالص طلا (عیار های ۹۹۹/۹-۹۹۹ و ۹۹۵) و مصنوعات طلا (عیار های ۹۱۶-۸۳۳ و ۷۵۰) و شمش نقره با عیار ۹۹/۹ و همچنین عیار ۹۲۵ برای مصنوعات نقره گردیده است.