پروسه تولید

پــس از پـروسه ی خــالص سـازی (برای طـلا ۹۹۹/۹ و نـقره ۹۹/۹) و دریافـت تایـیدیه عـیار واحد آزمايشگاه، پـودرهای طـلا یا نقـره وارد دستگاه ريخـته گری مداوم شـده و به صـورت اتــوماتيک و در خـلاء ذوب گـــرديده و به صــورت مفـتولی با ضخامت يک سانـتیمتر ريــخته گـــری مـی شـود، سـپـس بـه وسیـله رول هـايی از جــنس تنگسـتن کاربايد اولين مرحله ی نوردکاری صورت گـــرفته و پــس از آن مــرحـــله ی دوم نـــوردکـاری بــا رول هایی کــاملا صیـــقلی انجـــام شــده و ورق طــلا یـــا نـــقره حـــاصل بــــا ابـــــعاد مشـــــــخص و ضـخامـتی از قبـل تعيـين شده در می آيد.

در مرحله بـعد ورق های مذکور پس از برش و انجـام مراحل لازم، وارد مـرحله ی پانـچ شـده و با قـالب های مـشخـص به صورت مـطلس برش می خورد، سپـس مطلس ها توسط واحد کنترل کيفی و آزمايشگاه از نظر سايز، عيار و وزن بررسی گرديده و وارد مرحله ی ضرب نهايی می شود و توسط انواع پرس های مختلف و با قالب های مخصوص عـمليات ضـرب صـورت می گـيرد و بــه صـورت کـامـلاً خـودکار و با رعـايت موارد ايمـنی از قبیل شناسنامه منحصر بفرد، هولوگرام و بارکد و QR امنیتی اختصاصی ، تحت نـظارت واحد کنـترل کيـفی بسته بندی و تایید نهایی گردیده و به انبار اختصاصی محصول منتقل می شود.